Quy định của Luật Luật sư về trường hợp chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư do trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết?
Người gửi: , ngày gửi: 13/08/2021
Các trường hợp nào thì chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư bị chấm dứt hoạt động?
Người gửi: , ngày gửi: 13/08/2021
Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân quy định thế nào?
Người gửi: , ngày gửi: 13/08/2021
Trường hợp nào thì thuộc diện thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư?
Người gửi: , ngày gửi: 18/06/2021
Thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư đối với trường hợp tự chấm dứt hoạt động; công ty luật bị hợp nhất, bị sáp nhập được quy định như thế nào?
Người gửi: , ngày gửi: 18/06/2021