Alternate Text
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành).
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành), để triển khai Chương trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký các Quyết định thành lập Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành gồm có ông/bà sau: