Triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1187/QĐ-BCT ngày 06/4/2021 về việc công nhận mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công thương. Ban hành kèm theo Quyết định là Phụ lục thông tin tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Công thương./.