Trường hợp nào thì thuộc diện thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư?
Người gửi: , ngày gửi: 18/06/2021
Thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư đối với trường hợp tự chấm dứt hoạt động; công ty luật bị hợp nhất, bị sáp nhập được quy định như thế nào?
Người gửi: , ngày gửi: 18/06/2021
Cần thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư như thế nào trong trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động và Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư?
Người gửi: , ngày gửi: 18/06/2021
Tôi là người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư muốn cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thì cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì và nộp ở đâu?
Người gửi: , ngày gửi: 15/06/2021
Muốn được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thì cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn gì?
Người gửi: , ngày gửi: 15/06/2021
XEM THÊM