Xin cho biết thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp Trung ương?
Người gửi: , ngày gửi: 18/10/2021
Xin cho biết thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp tỉnh?
Người gửi: , ngày gửi: 18/10/2021
Tiêu chuẩn để được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp được quy định như thế nào?
Người gửi: , ngày gửi: 18/10/2021
Hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp bao gồm những giấy tờ gì? Thời gian giải quyết là bao lâu?
Người gửi: , ngày gửi: 18/10/2021
Xin cho biết thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp Trung ương? Thời gian xử lý là bao lâu?
Người gửi: , ngày gửi: 18/10/2021
XEM THÊM