Thời hạn chứng thực hợp đồng, giao dịch được quy định như thế nào?
Người gửi: , ngày gửi: 06/10/2022
Cơ quan nào có thẩm quyền chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất?
Người gửi: , ngày gửi: 06/10/2022
Đối với hợp đồng, giao dịch có từ 02 trang trở lên, thì khi thực hiện chứng thực, người yêu cầu chứng thực có phải ký vào từng trang hợp đồng, giao dịch không?
Người gửi: , ngày gửi: 06/10/2022
Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện khi nào?
Người gửi: , ngày gửi: 06/10/2022
Cơ quan nào có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực?
Người gửi: , ngày gửi: 06/10/2022
XEM THÊM