Để góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư pháp đã chủ động phối hợp với Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo góp ý “Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán” vào ngày 11/9/2020 tại ASEAN Resort, Thạch Thất, Hà Nội. Mục đích của Hội thảo là lắng nghe tiếng nói, kiến nghị của các thành viên tham gia thị trường chứng khoán, các chuyên gia kinh tế, pháp lý để cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Tài chính) hoàn thiện dự thảo Nghị định lần cuối trước khi gửi sang Bộ Tư pháp thẩm định. Đồng thời, Hội thảo là cơ hội để Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư pháp có thêm đầy đủ thông tin nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc thẩm định một dự thảo Nghị định rất đồ sộ với nhiều vấn đề kinh tế, kỹ thuật mới, rất chuyên sâu, với tổng cộng 9 chương, 275 điều, quy định chi tiết 24 điều, khoản, điểm của Luật Chứng khoán năm 2019.
Công ước Quốc tế về các Quyền của Người Khuyết tật (tiếng Anh: Convention on the Rights of Persons with Disabilities) là một văn kiện nhân quyền quốc tế do Liên Hiệp Quốc soạn nhằm mục đích bảo vệ các quyền và nhân phẩm của người khuyết tật. Các quốc gia tham gia Công ước phải đảm bảo quyền được thụ hưởng bình đẳng mọi dịch vụ công cộng của người khuyết tật. Ngày 13/12/ 2006, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Công ước Quốc tế về các Quyền của Người Khuyết tật A/RES/61/106. Tính đến ngày 07/01/ 2011, đã có 147 quốc gia ký và 97 nước phê chuẩn. Việt Nam là thành viên thứ 118 tham gia ký Công ước vào ngày 22/10/2007. Ngày 30/7/2009, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, đại diện Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã ký công ước này. Đây là công ước quốc tế về nhân quyền đầu tiên mà Hoa Kỳ đã ký trong gần một thập kỷ qua. Được xây dựng dựa trên khuôn khổ Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Công ước Quốc tế về các Quyền của Người Khuyết tật đã có hiệu lực từ ngày 3 tháng 5 năm 2008 và lần đầu tiên, Công ước này đã thiết lập quyền của 650 triệu người khuyết tật trên toàn thế giới. Đây là hiệp ước đầu tiên mang lại vị thế và quyền hợp pháp nhìn nhận tình trạng khuyết tật như là một vấn đề về quyền con người. Công ước này còn có ý nghĩa đặc biệt khi thay đổi cách nhìn đối với tình trạng khuyết tật là một vấn đề xã hội chứ không phải là vấn đề y tế, và xác lập sự dịch chuyển từ phương thức tiếp cận theo hướng nhân đạo sang hướng nhân quyền.
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility. Viết tắt: CSR) được hiểu là toàn bộ trách nhiệm của doanh nghiệp về những ảnh hưởng đến xã hội từ các quyết định và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. CSR được thực hiện trên cơ sở phải tôn trọng pháp luật và cam kết với các bên có lợi ích liên quan, có khả năng gắn kết hoạt động kinh doanh với việc giải quyết các vấn đề xã hội, đạo đức, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền con người và đáp ứng các mối quan tâm của khách hàng, nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích của các chủ sở hữu doanh nghiệp, bên có liên quan và toàn xã hội, xác định rõ, ngăn ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực có thể từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Alternate Text
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) được thành lập theo Quyết định số 212/1999/QĐ-CP ngày 22/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Câu lạc bộ là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của tổ
Alternate Text
“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất
Alternate Text
Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về đặt cọc và Hội đồng thẩm phán TANDTC cũng đã có một Nghị quyết để hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự có đặt cọc. Tuy nhiên, trên thực tế việc giải quyết tranh chấp không đơn giản và người mua thường chịu