GIẤY MỜI Tham dự Hội nghị triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”

Alternate Text24/11/2023

Triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” (Đề án) và Quyết định số 971/QĐ-HTPLLN ngày 07/6/2023 của Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Ban Quản lý Chương trình HTPLLN) ban hành kế hoạch tổ chức các hội nghị triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án.

Quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Alternate Text09/11/2023

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 22/12/2023, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) quyết định, nhưng không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ.