HƯỚNG DẪN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Alternate Text12/08/2021

Lần đầu tiên công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã được ghi nhận và đánh giá cao trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có bước phát triển mạnh” (Tập II, trang 31), đây là ghi nhận quan trọng của Đảng và Nhà nước đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do ngành Tư pháp nói chung và Bộ Tư pháp nói riêng thực hiện quản lý nhà nước trên toàn quốc và chủ trì thực hiện trong thời gian qua. Tổng kết 10 năm (năm 2010-2020) công tác này, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã nhận định: “công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã tạo được dấu ấn của Bộ Tư pháp trong cộng đồng doanh nghiệp”. Trên cơ sở Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới do Bộ Tư pháp quản lý và chủ trì thực hiện trên phạm vi cả nước báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.