Điều chỉnh nhiệm vụ triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 và hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ

Alternate Text07/06/2024

Để phù hợp với nhiệm vụ tại Quyết định số 142/QĐ-BTP ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp nhiệm vụ “thống nhất quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi cả nước; xây dựng, thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định pháp luật”, ngày 30/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 972/QĐ-BTP điều chỉnh một số nhiệm vụ triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024, ban hành Kế hoạch năm 2024 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”; Cục Phổ biến cũng đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ký ban hành Công văn số 2980/BTP-PBGDPL ngày 30/5/2024 hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ.