Ban Quản lý Chương trình mời viết tham luận Hội thảo triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Alternate Text29/09/2023

Triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” (Đề án) và Quyết định số 971/QĐ-HTPLLN ngày 07/6/2023 của Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Ban Quản lý Chương trình HTPLLN) ban hành kế hoạch tổ chức các hội nghị triển khai Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án