Alternate Text
Nội dung Diễn đàn xoay quanh các nội dung: - Các vướng mắc trong tiếp cận, hấp thụ các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi sau đại diện Covid-19; - Các vướng mắc trong thủ tục đầu tư, kinh doanh; tiếp cận nguồn lực đất đai, vốn, thị trường; - Các vướng mắc trong quản trị rủi ro sau đại dịch Covid-19.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 29/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 836/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 06/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 869/KH-UBND triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 10/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1934/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2020-2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 21/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3444/QĐ-UBND ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019-2024 và những năm tiếp theo.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 15/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1176/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2024.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 13/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 2173/KH-UBND về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2021.