Alternate Text
Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh
Alternate Text
Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch thực hiện triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh
Alternate Text
Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", Uỷ ban nhân dân tỉnhTuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh
Alternate Text
Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch thực hiện triển khai Đề án trên địa bàn.
Alternate Text
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, ngày 13/02/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp chế và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 29/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.