Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp được Thủ tướng phê duyệt thông qua Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/05/2010 đã trải qua hai giai đoạn 2010 - 2014 và 2015 - 2020. Với mục tiêu triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.