Alternate Text
Trong những năm qua, nhận thức được vị trí và tầm quan trọng của doanh nghiệp trong nền kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã tạo nên một hành lang pháp l
Alternate Text
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước, chiếm khoảng 96,5% tổng số doanh nghiệp, hàng năm đóng góp khoảng 40% GDP của cả nước, thu hút khoảng 50% tổng số lao động động trong doanh nghiệp và chiếm 17,46% tổng nộp
Alternate Text
Trong xu hướng toàn cầu hoá hiện nay, việc doanh nghiệp hiểu biết đúng pháp luật và sử dụng pháp luật vào trong quá trình sản xuất kinh doanh là rất cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa coi trọng yếu tố pháp luật, họ tập trung vào k
Alternate Text
Trên thế giới, doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là DNNVV) đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Các Quốc gia, DNNVV đều chiếm tỷ lệ cao trong tổng số doanh nghiệp (từ 97-99%) và được xác định là “đ
Alternate Text
Trên thế giới, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, DNNVV gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình phát triển do những hạn chế về quy mô nhỏ, thiếu vốn và kh
Alternate Text
Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp (DN) được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động theo pháp luật và Điều lệ của tổ chức mình. Những năm qua, nhiều tổ chức đại diện cho doanh nghiệp được thàn