Alternate Text
TPO - Cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, 3 doanh nghiệp vừa bị UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu.
Alternate Text
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 được ban hành nhằm mục đích triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh; tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp kinh doanh có hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh; tạo sự chuyển biến về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DNNVV.
Alternate Text
Theo đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 18/TTr-HH ngày 15/12/2022 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 39/BC-SNV ngày 04/02/2023. UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang
Alternate Text
baophutho.vnNgày 28/12, Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp và Kinh tế số Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Trung tâm chuyển đổi số Kim Nam Phú Thọ tổ chức chương trình hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 và Quyết định 1469/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã thực hiện đồng bộ nhiều hoạt động, như: hỗ trợ thủ tục hành chính; miễn phí tư vấn pháp luật... Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV với nhiều hình thức phù hợp, thực hiện rõ vai trò hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.