Long An đặt mục tiêu đến năm 2025 có 20.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động

31/08/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Long An phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 20.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động; đến năm 2030 số lượng doanh nghiệp tăng 35% - 40% so với năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển hiệu quả, bền vững, tăng trưởng cao về số lượng, quy mô, chất lượng; đóng góp vào GRDP, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng.

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 20.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động; đến năm 2030 số lượng doanh nghiệp tăng 35% - 40% so với năm 2025.

Đến năm 2025 đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân (kinh tế ngoài nhà nước bao gồm kinh tế hộ) chiếm 70% tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế tỉnh; phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ này đạt 75%.

Long An đặt mục tiêu đến năm 2025 có 20.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Trong ảnh: Nhà đầu tư tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023 tại Long An.  Ảnh: Thu Hằng

Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh Long An đề ra 5 nhóm giải pháp chủ yếu và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Các nhóm giải pháp đó là: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; tiếp tục mở rộng khả năng tham gia thị trường của kinh tế tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng; tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân; tiếp tục hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, UBND tỉnh Long An yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời và đề xuất các giải pháp có hiệu quả những nhiệm vụ của Kế hoạch này để tham mưu UBND tỉnh; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (bao gồm báo cáo các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 28/3/2018) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/11 hàng năm để tổng hợp. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/12 hàng năm.

Theo số liệu của UBND tỉnh Long An, tính đến hết tháng 7/2023, trên địa bàn tỉnh có 16.223 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký 364.126 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư, Long An có 2.176 dự án trong nước với số vốn đăng ký 253.038 tỷ đồng và 1.195 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 10.410 triệu USD.

Hiện Long An là tỉnh có số lượng doanh nghiệp nhiều nhất, đồng thời cũng là địa phương dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
baodautu

Xem thêm »