Tiếp tục thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2128/QĐ-BTC ngày 09/9/2021 về việc công nhận tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương. Danh sách tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên ban hành kèm theo Phụ lục./.
Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 16/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.