Đất đai luôn là vấn đề phức tạp nhưng lại xảy ra xung quanh đời sống của các tổ chức, cá nhân. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai là vấn đề cần thiết, nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và khắc phục vướng mắc, khó khăn của pháp luật hiện hành.
Để cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của Việt Nam chính là thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Hiện nay, thực hành kinh doanh có trách nhiệm là bắt buộc, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Do đó, doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng cần lưu ý một số vấn đề pháp lý liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm.
Trong bối cảnh doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng đang phải "gồng mình" để phục hồi và phát triển sau tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Đồng hành với doanh nghiệp, năm 2023, Đảng và Chính phủ có các chỉ đạo đến các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển.
Hiện nay, Đại dịch Covid-19 ở Việt Nam và trên thế giới gần như đã được kiểm soát. Tuy nhiên, hệ quả mà Đại dịch này để lại tác động mạnh mẽ đến các mặt kinh tế- xã hội của nước ta. Do đó, việc Đảng và Nhà nước ta đồng hành, chung tay hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh là vấn đề thật sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Hợp đồng là một loại giao dịch dân sự mà trong đó các chủ thể thỏa thuận để thực hiện mục đích của mình, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Do tiến hành thường xuyên các giao dịch dân sự, đặc biệt là hợp đồng nên các xung đột xảy ra là vấn đề không tránh khỏi. Do đó, để nâng cao nhận thức pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp về hợp đồng, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực xây dựng Bản tin liên quan đến nội dung này.
Thực hiện chủ trường của Đảng, Nhà nước về định hướng phát triển kinh tế không bằng mọi giá, do đó, đòi hỏi doanh nghiệp phát triển kinh tế đảm bảo các quy định của pháp luật chuyên ngành và pháp luật về môi trường. Do đó, để nâng cao nhận thức pháp luật về môi trường, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực xây dựng Bản tin này.
Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa cần phải phát triển để phù hợp với xu thế này. Để phòng ngừa rủi ro trong xu thế chuyển đổi số, Ban Quản lý Chương trình pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực xây dựng cuốn bản tin liên quan đến chuyển đổi số và lưu ý về mặt pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổ chức tại các bộ ngành, địa phương và qua hơn 10 năm triển khai, chương trình này đạt được những kết quả nhất định, nhiều mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hiệu quả. Để góp phần mở rộng các mô hình hỗ trợ pháp lý hiệu quả, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực xây dựng Bản tin liên quan đến nội dung này.
Góp phần giúp doanh nghiệp, bạn đọc nắm được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước góp phần phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực triển khai số bản tin điện tử về nội dung trên.
Năm 2021, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Bộ Tư pháp phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực biên soạn tài liệu về các vấn đề pháp lý liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động.