Thực hiện Quyết định số 2346/QĐ-585 ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc thực hiện chọn Tạp chí Đồng hành Việt tham gia thực hiện xây dựng, in ấn và phát hành Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doạnh nghiệp năm 2020, trong tháng 12/2020, Tạp chí Đồng Hành Việt đã thực hiện 01 Bản tin với nội dung "Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xử lý vướng mắc pháp sinh trong bối cảnh dịch Covid-19"
Thực hiện Quyết định số 1177/QĐ-585 ngày 20 tháng 05 năm 2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc thực hiện chọn Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực tham gia thực hiện xây dựng, in ấn và phát hành tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doạnh nghiệp năm 2020, trong tháng 8/2020, Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực đã thực hiện 01 tài liệu với nội dung "Giải thể và phá sản doanh nghiệp, những vấn đề cần lưu ý"
Alternate Text
Chương trình được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư pháp. Chương trình bồi dưỡng pháp luật kinh doanh trực tuyến cho doanh nghiệp bằng các bài giảng điện tử về những kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình “Kỹ năng đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động kinh doanh” gồm 18 chuyên đề nhỏ tương ứng với 18 video clip bài giảng điện tử.
Alternate Text
Chương trình được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư pháp. Chương trình bồi dưỡng pháp luật kinh doanh trực tuyến cho doanh nghiệp bằng các bài giảng điện tử về những kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình “Kỹ năng đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động kinh doanh” gồm 18 chuyên đề nhỏ tương ứng với 18 video clip bài giảng điện tử.
Alternate Text
Tổng hợp tài liệu về chủ đề lao động trong năm 2019 từ các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020