Năm 2021, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Bộ Tư pháp phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực biên soạn tài liệu về các vấn đề pháp lý liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động.
Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội của nước ta, việc giao dịch trực tiếp giữa các chủ thể trong xã hội bị hạn chế, giao dịch điện tử ngày càng phát triển.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thành lập và hoạt động cần quan tâm đến rất nhiều vấn đề, trong đó có quyền sở hữu đến các sản phẩm trí tuệ. Tuy nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp đều nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại các doanh nghiệp.
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế - xã hội của thế giới nói chung và của nước ta nói riêng. Để góp phần khôi phục sự phát triển của kinh tế - xã hội cũng như thích ứng với tình hình mới, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, cơ chế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Hiện nay, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, được sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, một số Bộ, ngành, địa phương, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp chưa tổ chức hoặc tổ chức không hiệu quả hoạt động này.
Thực hiện Quyết định số 2346/QĐ-585 ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc thực hiện chọn Tạp chí Đồng hành Việt tham gia thực hiện xây dựng, in ấn và phát hành Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doạnh nghiệp năm 2020, trong tháng 12/2020, Tạp chí Đồng Hành Việt đã thực hiện 01 Bản tin với nội dung "Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xử lý vướng mắc pháp sinh trong bối cảnh dịch Covid-19"
Thực hiện Quyết định số 1177/QĐ-585 ngày 20 tháng 05 năm 2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc thực hiện chọn Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực tham gia thực hiện xây dựng, in ấn và phát hành tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doạnh nghiệp năm 2020, trong tháng 8/2020, Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực đã thực hiện 01 tài liệu với nội dung "Giải thể và phá sản doanh nghiệp, những vấn đề cần lưu ý"
Alternate Text
Chương trình được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư pháp. Chương trình bồi dưỡng pháp luật kinh doanh trực tuyến cho doanh nghiệp bằng các bài giảng điện tử về những kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình “Kỹ năng đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động kinh doanh” gồm 18 chuyên đề nhỏ tương ứng với 18 video clip bài giảng điện tử.
Alternate Text
Chương trình được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, Bộ Tư pháp. Chương trình bồi dưỡng pháp luật kinh doanh trực tuyến cho doanh nghiệp bằng các bài giảng điện tử về những kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình “Kỹ năng đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong hoạt động kinh doanh” gồm 18 chuyên đề nhỏ tương ứng với 18 video clip bài giảng điện tử.