Alternate Text
Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã đăng tải công khai thông tin Hồ sơ mời thầu gói thầu "Xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình năm 2022" trên Mạng đấu thầu quốc gia.
Quyết định số 776/QĐ-HTPLLN ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng chương trình phóng sự tư vấn về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo"
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu - Trưởng Ban Quản lý Chương trình HTPLLN đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Chương trình và Văn phòng Chương trình về tình hình tổ chức và hoạt động của Chương trình trong Quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu – Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình HTPLLN) và Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chương trình HTPLLN.
Alternate Text
Trên cơ sở Quyết định số 396/QĐ-BTP ngày 17/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bổ sung thành viên Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, ngày 15/4/022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 658/QĐ-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (được ban hành kèm theo Quyết định số 1566/QĐ-BTP ngày 18/10/2022).
Alternate Text
Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 131); Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 (Mục 69); Chương trình hành động số 10-CTr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 12), Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 9), Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”.
Thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ Bộ Tư pháp được giao tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 131); Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 (Mục 69), Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 (điểm g khoản 3 Mục III); Chương trình hành động số 10-CTr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 12), Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 9).
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/06/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Điều 14 quy định: Bộ Tư pháp có trách nhiệm: a) Thống nhất quản lý nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi cả nước...") và Quyết định số 81/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, ngày 03/12/2021, Bộ Tư pháp có Công văn số 4581/BTP-PLDSKT gửi các bộ, ngành, địa phương về việc cử đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị.
Để đánh giá công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.