Bộ Tư pháp được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" (tại các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025).
Alternate Text
Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo tới Quý Cơ Quan, Doanh nghiệp về việc tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể như sau:
Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022, số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021, số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021, trong đó giao Bộ Tư pháp xây dựng Đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BTP ngày 08/10/2021.
Ngày23-24/8/2022, Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025) đã tổ chức Hội thảo và khảo sát lấy ý kiến các sở ban, ngành, tổ chức đại diện của doanh nghiệp, Đoàn Luật sư, các Luật sư và doanh nghiệp với hình thức trực tiếp (tại Đồng Nai) và trực tuyến về dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ năm 2022.
Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022, số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021, số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021, trong đó giao Bộ Tư pháp xây dựng Đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BTP ngày 08/10/2021.
Alternate Text
Thực hiện kế hoạch của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025, nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thủ tục hành chính, thực thi pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh sau những tác động của đại dịch Covid19.
Tại các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, Chính phủ giao Bộ Tư pháp xây dựng Đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ.
Tại các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, Chính phủ giao Bộ Tư pháp xây dựng Đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 08/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1514/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án.