Chiều ngày 23/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Diễn đàn “Một số vướng mắc, khó khăn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 và giải pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật” trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 chủ trì Diễn đàn. Diễn đàn có sự tham dự của 29 đại biểu tại hội trường và 115 đại biểu theo dõi trực tuyến qua nền tảng Zoom.
Alternate Text
Trên cơ sở Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2015 và Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tư pháp Tham gia ý kiến dự thảo công văn của Bộ Tài chính về kinh phí cho hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV giai đoạn 2021-2025
Alternate Text
Ngày 02/11/2021, Đ/c Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi là Chương trình) đã có buổi làm việc với Bộ phận giúp việc Ban Quản lý Chương trình (sau đây gọi là Văn phòng Chương trình) về tình hình triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình đến thời điểm hiện tại. Tham dự buổi làm việc có tập thể Phòng Pháp luật lao động, an sinh xã hội và Tổng hợp, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (8/9 đồng chí) và Bộ phận Kế toán Chương trình, bao gồm: Đ/c Nguyễn Diễm Hương, Kế toán trưởng và Đ/c Vũ Thị Hải Yến, Kế toán viên Chương trình. Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Chương trình, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Đ/c Nguyễn Thanh Tú – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình đã kết luận như sau:
Thực hiện Quyết định số 1566/QĐ-HTPLLN ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Ban Quản lý Chương trình) (Điều 10 Quy chế quy định Văn phòng Chương trình, tại khoản 2 quy định về chế độ làm việc, hội họp của Văn phòng Chương trình (bao gồm Trưởng, Phó Trưởng và Thành viên Văn phòng Chương trình)) và trên cơ sở Thông báo kết luận số 06/TB-BQL ngày 30/7/2021 của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu - Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình tại cuộc họp Ban Quản lý ngày 23/7/2021, trong đó, giao Phòng Pháp luật lao động, an xinh xã hội và Tổng hợp, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Quản lý Chương trình.
Alternate Text
Thực hiện Thông báo Kết luận số 06/TB-BQL ngày 30/7/2021 của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu – Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Ban Quản lý Chương trình) tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình ngày 23/7/2021, hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 14/9/2021, tại Phòng họp số 2 Trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ phận giúp việc cho Ban Quản lý Chương trình làm việc với đại diện Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp về việc xây dựng, nâng cấp, quản trị Trang tin hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp.
Alternate Text
Ngày 31/8/2021, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Ban Quản lý Chương trình) đã họp với Bộ phận giúp việc Ban Quản lý Chương trình để triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình.
Triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1006/QĐ-TTg ngày 24/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung dự toán năm 2021 cho Bộ Tư pháp, ngày 01/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1089/QĐ-BTP thành lập Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.