Alternate Text
Ngày 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, áp dụng từ năm tài chính 2024
Alternate Text
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Alternate Text
Trên cơ sở Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 và trên cơ sở thực tiễn triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2170/QĐ-BTP ngày 07/9/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa