Thông báo mời thầu gói thầu xây dựng chương trình phóng sự tư vấn về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 28/3/2022, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã đăng tải thông báo mời thầu gói thầu "Xây dựng chương trình phóng sự tư vấn về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo", số thông báo mời thầu: 20220370719 - 00. Thời điểm đóng thầu là 17:00 ngày 07/04/2022.

Trân trọng thông báo.

Từ ngày : 29/03/2022

Đến ngày : 07/04/2022