Thông báo mời thầu các gói thầu xây dựng, phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

Ngày 11/3/2022, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã đăng tải thông báo mời thầu 02 gói thầu xây dựng, phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể như sau:

1. Gói thầu "Xây dựng, phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài Truyền hình Việt Nam"; số thông báo mời thầu: 20220327751 - 00.
2. Gói thầu "Xây dựng, phát sóng Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài Tiếng nói Việt Nam"; số thông báo mời thầu: 20220327840 - 00.

Thời điểm đóng thầu là 12:00 ngày 21/03/2022.

Từ ngày : 11/03/2022

Đến ngày : 21/03/2022