Alternate Text
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) được thành lập theo Quyết định số 212/1999/QĐ-CP ngày 22/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Câu lạc bộ là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của tổ
Alternate Text
“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất
Alternate Text
Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về đặt cọc và Hội đồng thẩm phán TANDTC cũng đã có một Nghị quyết để hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự có đặt cọc. Tuy nhiên, trên thực tế việc giải quyết tranh chấp không đơn giản và người mua thường chịu
Alternate Text
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là nhằm định hướng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp doanh nghiệp hoạt động và phát triển dựa trên một nền tảng pháp lý ổn định, chắc chắn, bền vững, lâu dài. Theo đó, các doanh nghiệp được hỗ trợ một cá
Alternate Text
Trong những năm qua, nhận thức được vị trí và tầm quan trọng của doanh nghiệp trong nền kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã tạo nên một hành lang pháp l