Vào ngày 22/6/2021, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quyết định số 1130/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 22/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 11/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày 02/6/2021, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 1355/STP-XDKTVB để triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Ngày 13/5/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp việc triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình 81). Cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, bà Phan Thị Hồng Hà – Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ông Nguyễn Huy Hùng – Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính và bà Phan Thị Thu Phương – Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì cuộc họp.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 29/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 836/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 06/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 869/KH-UBND triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.