Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 23/3/2021, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 20/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 1670/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 910/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 18/12/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 1886/KH-STP thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 06/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1807/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 01/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2024.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 27/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành ban hành Quyết định số 553/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2024.
Trên cơ sở Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/0/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021- 2025, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành Chương trình, Kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách. (Đính kèm danh sách các Bộ, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch, Chương trình tính đến ngày 26/3/2021)
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 09/02/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 222/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.