Bản tin: "Tranh chấp hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng - Những vấn đề pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quan tâm"

28/12/2022

Hợp đồng là một loại giao dịch dân sự mà trong đó các chủ thể thỏa thuận để thực hiện mục đích của mình, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Do tiến hành thường xuyên các giao dịch dân sự, đặc biệt là hợp đồng nên các xung đột xảy ra là vấn đề không tránh khỏi. Do đó, để nâng cao nhận thức pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp về hợp đồng, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực xây dựng Bản tin liên quan đến nội dung này.

File đính kèm:

Xem thêm »