Alternate Text
Thực hiện Kế hoạch của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025, nhằm tư vấn một cách cụ thể, chuyên sâu về những vấn đề pháp lý, vụ việc thực tiễn phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tuân thủ pháp luật và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội hậu COVID - 19
Alternate Text
Doanh nghiệp là khu vực chủ yếu tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nguồn thu này đóng vai trò quan trọng trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển các hoạt động xã hội công như y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo... Tại Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp, hàng năm các doanh nghiệp SME đóng góp khoảng 40% GDP, nộp ngân sách nhà nước 30%, đóng góp giá trị sản lượng công nghiệp 33%, giá trị hàng hóa xuất khẩu 30% và thu hút gần 60% lao động. Mặc dù có vai trò và đóng góp rất to lớn trong nền kinh tế nhưng phần lớn các SME vẫn còn yếu kiến thức quản lý, thông tin thị trường, khó tham gia các chuỗi giá trị… Trong bối cảnh kinh doanh trong nước và quốc tế thường xuyên có sự biến động, pháp luật kinh doanh có nhiều điểm mới đòi hỏi các doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin vì vậy nhu cầu hỗ trợ nhất là hỗ trợ về pháp lý là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp.
Ngày 05/10/2022, Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 ban hành Kế hoạch số 3766/KH-HTPLLN về việc lựa chọn đơn vị tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại cung cấp thông tin pháp lý, giải đáp các vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp, các hội nghị, diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Triển lãm NEPCON Việt Nam 2022 do Công ty RX Tradex, nhà tổ chức triển lãm hàng đầu Đông Nam Á phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và Hiệp Hội Công nghệ Thông tin và Truyền thông Singapore tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp điện tử tiếp cận cơ hội kinh doanh quốc tế thông qua các hoạt động phong phú.