Alternate Text
Thực hiện hợp đồng số 22/BTP-HTPLLN giữa Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Tư pháp và Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực về tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,Trung tâm đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng với chuyên đề: Pháp luật về Hợp đồng và các phương thức Giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng qua các vụ việc cụ thể
Alternate Text
Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp, theo kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 - Bộ Tư pháp. Ngày 28/9/2023, Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng pháp luật cho DNNVV với chuyên đề: “Thực thi pháp luật lao động trong trong quản trị nhân sự tại doanh nghiệp và những những vấn đề thực tiễn đặt ra tại doanh nghiệp qua một số vụ việc cụ thể tại Vĩnh Phúc”
Alternate Text
Dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đã không ngừng tăng về số lượng cũng như chất lượng thuộc các ngành nghề, lĩnh vực và quy mô khác nhau. Để hệ thống các doanh nghiệp này phát triển không thể thiếu vai trò của Chính phủ thông qua các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó có các chính sách tài chính cơ bản như chính sách thuế, chính sách tín dụng, chính sách lãi suất để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, giúp doanh nghiệp giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Alternate Text
Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp, theo kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 - Bộ Tư pháp.
Alternate Text
Nhằm giải đáp các vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hóa đơn điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội thảo về “Nâng cao nhận thức về hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp”.