hực hiện Kế hoạch của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025, nhằm tư vấn một cách cụ thể, chuyên sâu về những vấn đề pháp lý, vụ việc thực tiễn phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tuân thủ pháp luật và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội hậu COVID - 19
Alternate Text
Thực hiện Kế hoạch của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025, nhằm tư vấn một cách cụ thể, chuyên sâu về những vấn đề pháp lý, vụ việc thực tiễn phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tuân thủ pháp luật và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội hậu COVID - 19