KẾ HOẠCH Lựa chọn cơ quan, đơn vị tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (đợt 2)

Ngày 22/8/2023, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025  ban hành QUYẾT ĐỊNH số 2054/QĐ-HTPLLN Ban hành Kế hoạch lựa chọn cơ quan,  đơn vị tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (đợt 2)
Hồ sơ đăng ký tham gia hoạt động gửi về địa chỉ: Văn phòng Chương trình HTPLLN, Phòng 106, nhà N4, Trụ sở Bộ Tư pháp số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và 01 bản điện tử qua email (chuongtrinhhtplln@moj.gov.vn) trước 10 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2023 (phải có cả hồ sơ gốc và bản điện tử).
 

KẾ HOẠCH
 Lựa chọn cơ quan,  đơn vị tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại
chuyên sâu tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật
 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (đợt 2)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2054/QĐ-HTPLLN ngày 22/8/2023 của Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành
 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025)
 
Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Chương trình HTPLLN) ban hành Kế hoạch lựa chọn cơ quan, đơn vị tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 (đợt 2) với mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Việc tổ chức hoạt động hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật kinh doanh nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ  thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV giai đoạn 2021-2025.
b) Thông qua hội nghị đối thoại nhằm trao đổi thông tin toàn diện về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như những khó khăn, vướng mắc gặp phải từ cả phía cơ quan Nhà nước và phía các DNNVV.
c) Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị, phản hồi từ doanh nghiệp, qua đó đề xuất các giải pháp trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nâng cao hiệu quả triển khai, thi hành pháp luật liên quan đến DNNVV.
2. Yêu cầu
a) Bám sát nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ  thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 99/NQ-CP  ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.
b) Thực hiện đúng Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2023 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-BTP ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
c) Định mức chi tiêu theo đúng quy định tại Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV và các quy định khác của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. Công văn số 14569/BTC-HCSN ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính về việc kinh phí cho hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV và vừa giai đoạn 2021 – 2025.
d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức hoạt động của chương trình nhằm mở rộng phạm vi tiếp nhận thông tin đến các DNNVV, lan tỏa ảnh hưởng, hiệu quả của Chương trình trong cộng đồng DNNVV.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Tổ chức từ 10 - 16 hội nghị, diễn đàn đối thoại đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật cho DNNVV
 
Hội nghị, diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật cho DNNVV là hoạt động kết nối giữa các luật sư, chuyên gia pháp luật với cộng đồng DNNVV. Nội dung chính của các hội nghị, diễn đàn nhằm tư vấn, giải đáp một cách cụ thể, chuyên sâu về những chuyên đề pháp lý, vụ việc thực tiễn phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động của DNNVV; những khó khăn, vướng mắc của DNNVV trong tuân thủ pháp luật, trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Thông qua hội nghị đối thoại nhằm trao đổi thông tin toàn diện về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như những khó khăn, vướng mắc gặp phải từ cả phía cơ quan Nhà nước và phía các doanh nghiệp, cụ thể:
(i) Các giải pháp nâng cao hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV ở các Bộ, ngành; địa phương; tổ chức đại diện cho doanh nghiệp - Khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ;
 (ii) Cơ chế giải quyết tranh chấp trong kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế;
(iii) Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động của DNNVV và những vấn đề pháp lý đặt ra;
(iv) Một số mô hình hỗ trợ pháp lý hiệu quả cho DNNVV và các giải pháp truyền thông, quảng bá công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
(v) Chuyên đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, như pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, điều kiện đầu tư kinh doanh, pháp luật lao động, tiền lương trong doanh nghiệp; giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; pháp luật việc làm, các chế độ cho người lao động, lao động nữ, chế độ thai sản...; thực thi chính sách, pháp luật về thuế; các mô hình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong các lĩnh vực, ngành nghề...; triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với nhu cầu thực tiễn hiện nay của bộ, ngành, địa phương.
2. Lựa chọn cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình trong năm 2023
2.1. Căn cứ lựa chọn
Việc lựa chọn cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình và các vấn đề liên quan (thủ tục, hồ sơ, điều kiện tham gia, trình tự đăng ký...) được quy định tại Điều 5 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; khoản 19 Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu và đề xuất nêu tại hồ sơ đăng ký.
- Kinh phí tổ chức 01 hội nghị, diễn đàn không quá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).
  • Thời gian thực hiện hoạt động: trước 10/12/2023.
- Ban Quản lý Chương trình HTPLLN sẽ lập Hội đồng tư vấn lựa chọn đơn vị thực hiện trên cơ sở Đề án nêu tại Mục 3.1 Phần II của Kế hoạch này theo đúng quy định của Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg; Thông tư số 58/2016/TT-BTC và pháp luật có liên quan.
2.2. Thời hạn lựa chọn
Trong tháng 9 năm 2023.
3. Yêu cầu hồ sơ đăng ký và thời hạn đăng ký tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình HTPLLN
3.1. Hồ sơ đăng ký gồm:
- Đề án đăng ký tham gia thực hiện hoạt động của Chương trình HTPLLN năm 2023 (có thông tin, năng lực, kinh nghiệm đơn vị; đề xuất nội dung, kế hoạch thực hiện; dự toán chi tiết kinh phí hoạt động);
- Bản chụp Quyết định thành lập, Giấy phép thành lập cơ quan, tổ chức.
Các tài liệu nêu trên có chữ ký của thủ trưởng cơ quan, tổ chức và đóng dấu của cơ quan, tổ chức.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc và 01 bản điện tử gửi qua email đến:  chuongtrinhhtplln@moj.gov.vn;
3.2. Thời hạn nộp hồ sơ
Hồ sơ đăng ký tham gia hoạt động gửi về địa chỉ: Văn phòng Chương trình HTPLLN, Phòng 106, nhà N4, Trụ sở Bộ Tư pháp số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và 01 bản điện tử qua email (chuongtrinhhtplln@moj.gov.vn) trước 10 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2023 (phải có cả hồ sơ gốc và bản điện tử).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Kinh phí tổ chức được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động trong Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2023 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-BTP ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Quyết định số 205/QĐ-HTPLLN ngày 21/02/2023 của Trưởng Ban Quản lý Chương trình HTPLLN về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho các hoạt động của Chương trình HTPLLN (Mục III.1).
  2. Văn phòng Chương trình HTPPLN đăng tải Kế hoạch này lên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang Thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (Bộ Tư pháp), tổ chức lựa chọn đơn vị tổ chức các hội nghị, trình Ban Quản lý Chương trình HTPLLN phê duyệt, ký Hợp đồng tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
  3. Giao Văn phòng Chương trình HTPLLN triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch, Kế toán Chương trình HTPLLN lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí theo quy định./.


.

Từ ngày : 22/08/2023

Đến ngày : 10/09/2023