Thông báo lựa chọn, tìm kiếm các đối tác, cơ quan, đơn vị tham gia tư vấn đấu thầu cho các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-BTP ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2023 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Chương trình HTPLLN) triển khai thực hiện các hoạt động trong năm 2023, trong đó Ban Quản lý Chương trình HTPLLN sẽ tổ chức đấu thầu các gói thầu nhằm triển khai các hoạt động trong năm 2023. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đấu thầu, lựa chọn các đơn vị thực hiện hoạt động, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN mong muốn tìm kiếm các đối tác, cơ quan, đơn vị tham gia tư vấn đấu thầu cho các hoạt động của Chương trình trong năm 2023.

Để có thông tin lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN đề nghị Quý Cơ quan/Đơn vị tham gia tư vấn đấu thầu gửi 01 bộ hồ sơ năng lực, báo giá và các thông tin khác có liên quan về Ban Quản lý Chương trình HTPLLN tại địa chỉ 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
Chi tiết xin xem file kèm theo

Từ ngày : 08/03/2023

Đến ngày : 17/03/2023