Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 ban hành Kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại cung cấp thông tin pháp lý, giải đáp các vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp, các hội nghị, diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (đợt 2)

Ngày 07/11/2022, Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 ban hành Kế hoạch số 4385/KH-HTPLLN về việc lựa chọn đơn vị tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại cung cấp thông tin pháp lý, giải đáp các vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp, các hội nghị, diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (đợt 2).
Chi tiết xin xem file kèm theo

Từ ngày : 07/11/2022

Đến ngày : 07/11/2022