Thông báo về việc ban hành Quyết định số 2094/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn: "Kinh doanh và Pháp luật" năm 2022

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1901/QĐ-BTP ngày 23/9/2022 về Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Kinh doanh và Pháp luật” năm 2022.
Căn cứ Quyết định số 1901/QĐ-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Kinh doanh và Pháp luật” năm 2022, ngày 25/10/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2094/QĐ-BTP thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn “Kinh doanh và Pháp luật” năm 2022.
(chi tiết xin xem file đính kèm)

Từ ngày : 25/10/2022

Đến ngày : 25/10/2022