Thông báo mời thầu gói thầu xây dựng bài giảng điện tử

Ngày 14/4/2022, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã đăng tải thông báo mời thầu gói thầu "Xây dựng bài giảng điện tử bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa", số thông báo mời thầu: 20220434477 - 00. Thời điểm đóng thầu là 23:59 ngày 24/04/2022.

Trân trọng thông báo.

Từ ngày : 14/04/2022

Đến ngày : 24/04/2022