Thông báo kết quả trúng tuyển nhân sự cho chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

Triển khai Kế hoạch số 319/KH-HTPLLN ngày 28/01/2022 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Chương trình HTPLLN) về việc tuyển dụng nhân sự năm 2022 cho Chương trình HTPLLN, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN đã đăng tải thông tin tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Trang tin hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp. Ngày 21/02/2022, Trưởng Ban Quản lý Chương trình đã ký Quyết định số 229/QĐ-HTPLLN về việc thành lập Hội đồng phỏng vấn, lựa chọn nhân sự để ký Hợp đồng khoán việc năm 2022 cho Chương trình HTPLLN.
Căn cứ cuộc họp ngày 14/3/2022 của Hội đồng phỏng vấn, lựa chọn nhân sự để ký Hợp đồng khoán việc năm 2022 cho Chương trình HTPLLN và ý kiến nhất trí của Vụ Tổ chức cán bộ, ý kiến đồng ý phê duyệt của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu – Trưởng Ban Quản lý Chương trình về kết quả phỏng vấn lựa chọn nhân sự năm 2022 cho Chương trình, thí sinh Đỗ Văn Tuyến có điểm trung bình cao nhất (với số điểm 88,4 điểm), do đó, Ban Quản lý Chương trình quyết định công nhận kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng thử việc (công việc khoán) đối với thí sinh Đỗ Văn Tuyến theo quy định./.
Chi tiết xin xem file đính kèm

Từ ngày : 04/04/2022

Đến ngày : 04/04/2022