Thông báo mời thầu các gói thầu xây dựng và phát sóng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình

Ngày 26/3/2022, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã đăng tải thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng và phát sóng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tin cụ thể về gói thầu, xin vui lòng xem thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, với Số Thông báo mời thầu: 20220366607-00.
Kính mời quý Nhà thầu tìm hiểu, tham gia thầu./.

Từ ngày : 28/03/2022

Đến ngày : 28/03/2022