Mời tham gia khảo sát thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhằm phục vụ cho hoạt động xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" của Bộ Tư pháp, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã xây dựng các mẫu phiếu khảo sát nhằm thu thập ý kiến về công tác hỗ trợ pháp lý. Kính mời quý vị tham gia khảo sát bằng việc điền vào mẫu phiếu khảo sát dưới đây. Ý kiến của quý vị là cơ sở quan trọng trong quá trình nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian tới của Bộ Tư pháp.

- Phiếu khảo sát dành cho đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể: [Link].
- Phiếu khảo sát dành cho đối tượng là các tổ chức dịch vụ pháp lý: [Link].
- Phiếu khảo sát dành cho đối tượng là các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp: [Link].
- Phiếu khảo sát dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức: [Link].

Xin trân trọng cảm ơn!

Từ ngày : 01/12/2021

Đến ngày : 31/12/2021