Thông báo hủy thầu gói thầu “Xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài truyền hình và các phương tiện truyền thông khác”

Ngày 30/10/2020, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 đã ký Quyết định số 2218/QĐ-BQL về việc hủy thầu gói thầu “Xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài truyền hình và các phương tiện truyền thông khác” thuộc dự toán hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp.
1. Tóm tắt thông tin chung về gói thầu:

 

- Bên mời thầu: Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020

- Tên dự toán mua sắm: Hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp
- Tên gói thầu: Xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài truyền hình và các phương tiện truyền thông khác.
- Giá gói thầu: 832.000.000đ
- Số KHLCNT: 20200977794
- Số TBMT: 20200978700-00,  thời điểm đăng tải: 12.37 ngày 29/9/2020
- Thời gian và địa điểm mở thầu:13h ngày 12/10/2020 tại hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
- Số lượng nhà thầu nộp E-HSDT: 02 (hai)
2. Lý do hủy thầu:
Hồ sơ dự thầu của tất cả các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013).
Gói thầu sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng lại theo đúng quy định của pháp luật.

Xin xem toàn văn Quyết định số 2218/QĐ-BQL ngày 30/10/2020 về việc hủy thầu tại file đính kèm.
                                                                                                                                                                         Phạm Nguyệt Hằng - TTK Chương trình

 

Từ ngày : 01/11/2020

Đến ngày : 10/11/2020