Alternate Text
Nghị định quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 406/nq-ubtvqh15 của ủy ban thường vụ quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid-19 chi tiết như sau:
Alternate Text
Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chệnh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp với 4 Chương 15 điều quy định chi tiết sau:
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.
Alternate Text
Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Nghị định số 02/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/3/2022.
Alternate Text
Nhằm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19, ngày 23/3/2022, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2022 (riêng quy định về áp dụng thời gian làm thêm trong năm có hiệu lực từ 01/01/2022)