Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 23/3/2021, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 20/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 1670/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 910/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 18/12/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 1886/KH-STP thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 06/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1807/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025.
Alternate Text
Trả lời Công văn số 10094/BTC-HCSN ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài Chính về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn dự toán, quản lý, sử dụng va quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.