Alternate Text
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 05/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.
Alternate Text
Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có Báo cáo số 842/BC-UBND về kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn năm 2016 - 2020.
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) đã trải qua hai giai đoạn (giai đoạn 2010-2014 theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 và giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ) với chặng đường 10 năm. Chương trình 585 có mục tiêu tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, phòng chống rủi ro pháp lý; tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Ban Quản lý Chương trình 585 đã thực hiện 7 chuyên đề bồi dưỡng trực tuyến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trong chủ đề Kỹ năng quản lý, sử dụng lao động, quản lý về tài chính và thuế trong doanh nghiệp tương ứng với 7 bài giảng điện tử được phát sóng trên kênh youtube Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với đường link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtvjIHcDW4mJvztsHGVzu98srEE-1s8Qb
Ban Quản lý Chương trình 585 đã thực hiện 7 chuyên đề bồi dưỡng trực tuyến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trong chủ đề Quản trị nội bộ doanh nghiệp tương ứng với 7 bài giảng điện tử được phát sóng trên kênh youtube Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với đường link: https://www.youtube.com/watch?v=cOyv8obhteU&list=PLtvjIHcDW4mLbSBC1s3UIlD0UFImVFlrg