GIẤY MỜI Họp về dự thảo Đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”

26/05/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Với mục tiêu thực hiện toàn diện, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, Chính phủ đã giao cho Bộ Tư pháp xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2022. Ngày 25/5/2022 Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp - Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã ban hành giấy mời Thành viên Tổ soạn thảo Đề án và một số chuyên gia, người hoạt động thực tiễn và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tại các Nghị quyết của Chính phủ: Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 131); Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 (Mục 69); Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 (điểm g khoản 3 Mục III); Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 (Mục 53), Chính phủ giao Bộ Tư pháp xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12 năm 2022.
Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1615/QĐ-BTP ngày 27/10/2021 về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Trong thời gian qua, Thường trực Tổ soạn thảo đã phối hợp với Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Chương trình HTPLLN) xây dựng dự thảo 1 Đề án. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN kính mời thành viên Tổ soạn thảo Đề án, một số chuyên gia, người hoạt động thực tiễn và cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia cuộc họp về dự thảo Đề án.
Thời gian:  14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2022.
Địa điểm: Trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp (Xin xem chi tiết tại bảng thông báo của Bộ Tư pháp).
Để cuộc họp đạt kết quả, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN kính đề nghị Thành viên Tổ soạn thảo Đề án, một số chuyên gia, người hoạt động thực tiễn và cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự và cho ý kiến đối với các nội dung liên quan tại cuộc họp.
(Chi tiết xin xem file đính kèm)

File đính kèm:

Xem thêm »