Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng chương trình phóng sự tư vấn về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo"

09/05/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Quyết định số 776/QĐ-HTPLLN ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng chương trình phóng sự tư vấn về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo"

Ngày 14/4/2022, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã đăng tải thông báo mời thầu gói thầu "Xây dựng bài giảng điện tử bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa", số thông báo mời thầu: 20220434477 - 00. Thời điểm đóng thầu là 23:59 ngày 24/04/2022.

Sau khi đánh giá các hồ sơ dự thầu, Ban Quản lý đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây dựng chương trình phóng sự tư vấn về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo” như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực;
2. Giá đề nghị trúng thầu: 930.000.000 đồng (Chín trăm ba mươi triệu đồng). Giá đề nghị trúng thầu trên đã bao gồm thuế theo quy định của pháp luật;
3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/10/2022.

Cụ thể xin tham khảo Quyết định số 776/QĐ-HTPLLN ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng chương trình phóng sự tư vấn về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo" (đính kèm).

File đính kèm:

Xem thêm »