Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và 2015-2020

13/12/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, vào năm 2020, Bộ Tư pháp đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và 2015-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình 585). Ngày 25/12/2020 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 585. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 585.

Báo cáo này cập nhật trên cơ sở Báo cáo số 229/BC-BTP ngày 20/10/2020 của Bộ Tư pháp về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010- 2014 và 2015 -2020 và Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và 2015-2020 được tổ chức tại Hà Nội ngày 25/12/2020.

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đăng tải Báo cáo, chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

File đính kèm:

Xem thêm »