Tài liệu: Pháp luật về giao dịch điện tử trong bối cảnh dịch Covid-19 - Một số vấn đề pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quan tâm

11/03/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội của nước ta, việc giao dịch trực tiếp giữa các chủ thể trong xã hội bị hạn chế, giao dịch điện tử ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, không phải chủ thể nào tham gia giao dịch này cũng nắm và hiểu rõ các quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch điện tử. Do đó, nhằm trang bị cho các chủ thể nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng có đầy đủ hành trang pháp lý để tham gia thị trường, giao dịch thông qua môi trường điện tử, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tư pháp phối hợp với Trung tâm hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực xây dựng cuốn tài liệu "Pháp luật về giao dịch điện tử trong bối cảnh dịch Covid-19 - Một số vấn đề pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quan tâm".
Kính mời bạn đọc và quý doanh nghiệp tham khảo Tại đây  hoặc Tại đây./.

Xem thêm »