Tài liệu "Thực tiễn triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại một số Bộ, ngành, địa phương, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp hiện nay - Khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ"

24/02/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Hiện nay, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, được sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, một số Bộ, ngành, địa phương, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp chưa tổ chức hoặc tổ chức không hiệu quả hoạt động này.

Đồng thời, triển khai nhiệm vụ Bộ Tư pháp được giao tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 131); Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 (Mục 69), Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 (điểm g khoản 3 Mục III) và nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động hỗ trợ pháp lý tại các cơ quan hiện nay, năm 2021, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Bộ Tư pháp) phối hợp với Trung tâm hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực phối hợp thực hiên Tài liệu "Thực tiễn triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại một số Bộ, ngành, địa phương, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp hiện nay - Khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ".
Kính mời quý doanh nghiệp và bạn đọc tham khảo Tại đây hoặc Tại đây./.

Xem thêm »