Thực hiện Quyết định số 1137/QĐ-585 ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình 585 - Bộ Tư pháp) về việc chọn Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp tham gia thực hiện hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp năm 2020, ngày 8/10/2020, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp
Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; hướng dẫn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4778/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 7 năm 2020 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ngày 21 tháng 8 năm 2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 183/BC-BTP về việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Bộ, ngành Tư pháp. Liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện và phương hướng nhiệm vụ như sau:
Alternate Text
Bản tin hỗ trợ pháp lý tháng 12 được phối hợp thực hiện giữa Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 và Trung tâm hộ trỡ phát triển nguồn nhân lực, đăng tải trên tạp chí Luật sự Việt Nam
Alternate Text
Bản tin hỗ trợ pháp lý tháng 11 được phối hợp thực hiện giữa Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 và Trung tâm hộ trỡ phát triển nguồn nhân lực, đăng tải trên tạp chí Luật sự Việt Nam
Alternate Text
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất của Đảng và dân tộc ta, trọn đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Tuy đã đi xa nhưng tình cảm, đạo đức và trí tuệ của Người vẫn mãi dõi theo cùng dân tộc. Những lời căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc vô cùng giản dị mà thiêng liêng, kết tinh tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp, thấm đẫm tinh thần nhân văn, có giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng sâu sắc cho cách mạng Việt Nam nói chung và Thanh niên Việt Nam. 50 năm qua, Di chúc của Người với những giá trị tư tưởng cốt yếu và giá trị nghệ thuật đặc sắc đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.