Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa"

17/11/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trên cơ sở Quyết định số 1630/QĐ-HTPLLN ngày 29/10/2021 của Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Ban Quản lý Chương trình) phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Xây dựng tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Tổ chuyên gia đã đăng tải Thông báo mời thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 30/10/2021 đến ngày 09/11/2021. Đến thời điểm đóng thầu (17 giờ 00 phút ngày 09/11/2021) chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu: Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực.

Trên cơ sở đề xuất của Tổ chuyên gia tại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 05/BC-TCG ngày 10/11/2021 và Báo cáo số 24/BC-TTĐ ngày 12/11/2021 của Tổ thẩm định gói thầu "Xây dựng tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa", ngày 17/11/2021, Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình đã ký Quyết định số 1727/QĐ-HTPLLN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa", thông tin cụ thể như sau:
1. Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực.
2. Giá đề nghị trúng thầu: 249.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi chín triệu đồng chẵn). Giá đề nghị trúng thầu trên đã bao gồm thuế theo quy định của pháp luật;
3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/12/2021.
5. Danh sách nhà thầu phụ (nếu có): Không có./.
 
(Thông tin chi tiết xin xem Quyết định đính kèm theo).

File đính kèm:

Xem thêm »