GIẤY MỜI Về kết quả thực hiện các hoạt động Quý I năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

19/04/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu – Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình HTPLLN) và Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chương trình HTPLLN.

Giấy mời số 136/GM-HTPLLN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu – Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình HTPLLN) và Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chương trình HTPLLN (ban hành kèm theo Quyết định số 1566/QĐ-BTP ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chương trình HTPLLN được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 658/QĐ-BTP ngày 15/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chương trình HTPLLN). Ban Quản lý Chương trình HTPLLN kính mời Thành viên Ban Quản lý, Văn phòng Chương trình và Kế toán trưởng Chương trình HTPLLN tham gia cuộc họp báo cáo Thứ trưởng Phan Chí Hiếu về kết quả triển khai các hoạt động của Chương trình HTPLLN Quý I năm 2022 và phương hướng triển khai các hoạt động trong Quý II năm 2022.
(xin xem file kèm theo).
Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2022 (Thứ Năm).
Địa điểm: Phòng họp số 1, Trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp.
Để cuộc họp đạt kết quả, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN kính đề nghị Thành viên Ban Quản lý, Văn phòng Chương trình tham dự và cho ý kiến đối với các nội dung liên quan tại cuộc họp.
(Về chi tiết, xin liên hệ đồng chí Đỗ Văn Tuyến, Văn phòng Chương trình, điện thoại: 024.6273.9643 - 0968.030.526)./.

File đính kèm:

Xem thêm »