Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (được ban hành kèm theo Quyết định số 1566/QĐ-BTP ngày 18/10/2022)

18/04/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trên cơ sở Quyết định số 396/QĐ-BTP ngày 17/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bổ sung thành viên Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, ngày 15/4/022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 658/QĐ-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (được ban hành kèm theo Quyết định số 1566/QĐ-BTP ngày 18/10/2022).

Chi tiết xin xem file đính kèm./.

File đính kèm:

Xem thêm »