Kế hoạch tổ chức các hoạt động năm 2022 phục vụ xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030"

18/04/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 131); Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 (Mục 69); Chương trình hành động số 10-CTr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 12), Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Mục 9), Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

 Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2022 phục vụ xây dựng Đề án. Ngày 14/4/2022, Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình ban hành Kế hoạch số 1174/KH-HTPLLN về việc xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2022.
Chi tiết xin xem file đính kèm./.

File đính kèm:

Xem thêm »