Chính sách mới về sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố, giai đoạn 2022 - 2025.

08/06/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Quyết định số 1479/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025

Chi tiết xin xem file kèm theo./.

File đính kèm:

Xem thêm »