Tài liệu đấu thầu hoạt động xây dựng bài giảng điện tử bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý và bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

29/11/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trên cơ sở Quyết định số 1146/QĐ-BTP ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, nhằm triển khai nhóm hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: "Xây dựng bài giảng điện tử bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa".

Chương trình thực hiện đăng tải các tài liệu phục vụ việc triển khai các gói thầu trên, bao gồm các tài liệu:
1. Kế hoạch số 3148/KH-HTPLLN ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 về việc xây dựng bài giảng điện tử bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
2. Quyết định số 1445/QĐ-HTPLLN ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây dựng bài giảng điện tử bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”;
3. Quyết định số 1462/QĐ-HTPLLN ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Xây dựng bài giảng điện tử bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”;
4. Hồ sơ mời thầu gói thầu “Xây dựng bài giảng điện tử bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”;
5. Quyết định số 1560/QĐ-HTPLLN ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây dựng bài giảng điện tử bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
 

File đính kèm:

Xem thêm »