Bộ Giao thông vận tải thực hiện giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

28/06/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Vào ngày 22/6/2021, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quyết định số 1130/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi về các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải cho Chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải tại đây, trong mục "Đặt câu hỏi", hoặc gửi bằng văn bản đến Bộ Giao thông vận tải, tại địa chỉ: Số 80, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chuyên mục không tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định về thủ tục hành chính và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

Căn cứ vào Quy chế thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải, sau khi câu hỏi được gửi trên Chuyên mục:
- Vụ Pháp chế có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp câu hỏi được gửi về chuyên mục theo điểm a khoản 1 Điều 2 của Quy chế này. Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận câu hỏi, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được Bộ trưởng giao, Vụ Pháp chế có trách nhiệm phân loại, chuyển câu hỏi cho cơ quan, đơn vị để trả lời.
- Chậm nhất sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được câu hỏi do Vụ Pháp chế chuyển tới, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trả lời gửi câu trả lời cho Trung tâm Công nghệ thông tin qua hộp thư điện tử tinbaipl@mt.gov.vn (nếu gửi trực tuyến trên Chuyên mục) hoặc traloidoanhnghiep@mt.gov.vn (nếu gửi văn bản), đồng thời gửi cho Vụ Pháp chế để theo dõi, tổng hợp. Trường hợp câu hỏi có những vướng mắc phức tạp thì cơ quan, đơn vị có thể trả lời trong thời hạn tối đa 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được câu hỏi do Vụ Pháp chế chuyển tới.
- Chậm nhất sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được câu trả lời do các cơ quan, đơn vị gửi đến, Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm đưa các câu trả lời lên Chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” hoặc "Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp" trên chuyên trang Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải và gửi vào địa chỉ hộp thư điện tử của người hỏi (nếu có).

Như vậy, chậm nhất là 30 ngày sau khi câu hỏi được tiếp nhận, Bộ Giao thông vận tải sẽ gửi câu trả lời vào địa chỉ hộp thư điện tử của người hỏi và công khai câu trả lời trên Chuyên mục./.

File đính kèm:

Xem thêm »