Về việc xây dựng Tài liệu điện tử cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

08/11/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 triển khai xây dựng kế hoạch xây dựng tài liệu điện tử cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 1146/QĐ-BTP ngày 13/7/2021 (tại mục I.4 Kế hoạch). Trong bối cảnh sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc cung cấp thông tin pháp lý bằng hình thức triển khai xây dựng "Tài liệu điện tử" là cần thiết. Vì vậy, Ban Quản lý Chương trình đã xây dựng Kế hoạch xây dựng tài liệu điện tử, lựa chọn đơn vị thực hiện thông qua phương thức đấu thầu rộng rãi qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
(Chi tiết xin xem kế hoạch đính kèm theo)

File đính kèm:

Xem thêm »